فـقــــط یــــک رأی

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ - ۹:۳۲:۵۵
کد مطلب: 9027

علــی ربیــعی #وزیـر_کار_و_رفاه_اجتماعی که مجموعه بزرگی از بنگـاه های اقتصادی و اجتماعی کشور را مدیریت میکند، فقط با یک رأی بیشتر نمایندگان مخالف استیضاح در وزارت کار و رفاه اجتماعی ابــقاء شــد.

علــی ربیــعی #وزیـر_کار_و_رفاه_اجتماعی که مجموعه بزرگی از بنگـاه های اقتصادی و اجتماعی کشور را مدیریت میکند، فقط با یک رأی بیشتر نمایندگان مخالف استیضاح در وزارت کار و رفاه اجتماعی ابــقاء شــد.

اگر فقط یک نفر از نمایندگان موافـق وی به صــف مخــالفان او می پیوست ربیعی از وزارت کار خداحافظی میکرد و ســرنوشــت مجمــوعه بــزرگ تأمــین اجـــتماعی،شصــتا، قطــارهای رجــا، کـشـــتیرانی، هـــواپیمایی آســمان و .... تغییـــر میکـــرد.

مطابق اصـل 'هشــتاد و نهـم' قانون اسـاسـی پــس از اســتیضاح و توضیحــات وزیــر، اگــر نمایندگان مجــلس رأی اعتــماد ندهنـــد وزیر مورد استیضاح عزل می گردد و چنانچــه آراء موافق و مخالف مسـاوی هــم میشد باز هم آقـــای ربیـــعی از وزارت کار و امور اجتماعی وداع میکردند.

صــرف نظــر از خوبــی یا بــدی "ربیـــعی" اهمیت این نکته آنگــاه آشکارتر میگردد که وجــود یـک نماینــده و یــک رأی، چقــدر در ســرنوشت مدیریت کشـــورموثر میباشد.

 بنابراین اهمــیت تأثیرات انتخاب یک فرد به عنوان نماینده شهرستان فقط محدود به ســرنوشــت یک شهرستان نمیگردد،بلکه در سرنوشت مدیریت کلان  کشــور نیز بسیار تأثیر گذار اســـت.

آنچه مشهود اســت،نقش لابـــی ها و جلســات شـــام و ناهـار و تهــدیــد و تطــمیــع در بقاء یا وداع یک وزیر بسیار واضح و آشکار اســت.
در قــصه امــروز استیضاح وزیر کار در مجلس شورای اسلامی نیز گمانه زنیها بر تأثیرات مثبت جلسه و شام کاری شــب گذشــته برخی نمایندگان با دکتر نوبخت و مساعدت نمایندگان بر ابقاء وزیر کاررا میتوان اشاره نمود.

برخی اوقات در یــک شهــرسـتان کوچک حتی یک رأی ســـرنوشت انتخـابات را تعـیین مینماید.
بنابرایــن رأی یــک شــهــرونـد میتــواند یــک نمـاینــده را انتــخـاب و یک نماینــده نیز "مدیـریــت" کشـور را تعیین نمایـد.

"بنابراین درست انتخاب کــردن نماینــدگان در یک حــوزه انتخــاباتی را به مسائل کوچک و خـرد محلی و قومـی گره نزنیم"


 تـک تـک آرای شــهرونـدان در سرنوشت کشور مـوثر میباشــد.
مـلـی بیـاندیشــیم و محــلی انتــخاب کنیــــم.

 

نام:
ایمیل:
نظر:
 
نظرات بینندگان

نظر سنجی

عملکرد فیروزنا را چگونه ارزیابی می کنید؟

نرم افزار شهر من
پایگاه تحلیلی خبری فیروزآباد